سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم مکفا – دانشگاه اصفهان، گروه مهندسی شیمی
فخری سیدین آزاد – دانشگاه اصفهان – گروه مهندسی شیمی
شهاب الدین آیت اللهی – دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز
الیاس گلابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه – گروه مهندسی نفت

چکیده:

بیش از نیمی از مخازن نفتی د نیا را مخازن کربناته تشکیل می دهند که اکثر آ نها بطور طبیعی شکافدار و نفت دوست هستند. استفاده از رو شها ی متداول از دیادبرداشت نفت در این مخازن بازده یک متر از ۱۰ درصد دار د. یکی از رو شها ی پیشرفته برا ی ازد یاد برداشت از ا ین مخازن تغییر ترشوندگی سنگ مخزن آن از نفت دوست به آب دوست م یباشد . تغییر ترشوندگی سنگ مخزن توسط دو روش حرارتی و شیمیا یی انجام می شو د. در روش شیمیا یی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن از محلول سورفکتانتها برا ی این منظور استفاده میگرد د. در این تحقیق تاثیر سورفکتانت آنیونی سد یم دود سیل بنزن سولفونات (SDBS) در غلظت ها ی مختلف در حضور آلکا لین کربنات سد یم در زما نها ی مختلف بر رو ی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن کربناته شکاف دار آغاجار ی بررسی گرد ید . نتایج حاصله نشان داد که با افز ایش غلظت سورفکتانت زا و یه تماس میان قطره آب شور و سنگ کمتر شده و ترشوندگی سنگ مخزن بیشتر به سمت آب دوست شدن میل میکند. هر غلظت از سورفکتانت در حضور یکی از غلظتها ی آلکا لین ترشوندگی را بیشتر به سمت آب دوستی هدا یت می کند. اثرات زمان تماس نیز با مقایسه زوایای تماس در روزهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصله نشان داد که با افزایش مدت زمان تماس محلو لها با سطوح نفت دوست سنگ ترشوندگی به مقدار بیشتری به سمت آب دوستی پیش می رو د.