سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پوریا امینی حاجی باشی – دانشجوی کارشناسی ارشد (زراعت) دانشکده کشاورزی اراک،
محمدرضا اردکانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
علی‌اکبر قنبری – مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان مرکزی
هادی اسدی رحمانی – موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

چکیده:

به منظور بررسی و تعیین مناسب ترین سوش باکتری و رقم در لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.)آزمایشی در ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین در سال های زراعی ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. عامل اول شامل پنج سطح باکتری به قرار :S1 = l-39 , S2 = L-78 , S3 = L-109 , S4 = L-216 و بدون سوش باکتری = So و فاکتور دوم نیز شامل سه ژنوتیپ لوبیا چیتی : تلاش = V1 و V2 = Cos16 و V3 = G14088 و نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که از بین تیمارهای موجود در اثرات متقابل از نظر وزن صددانه ، تعداد غلاف در بوته ، تعداد دانه در بوته ، تعداد دانه در غلاف ، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه اختلاف معنی داری وجود دارد. بیشترین وزن صددانه در سوش اول و رقم سوم (S1V3) و بیشترین تعداد غلاف در بوته مربوط به سوش اول و رقم اول (S1V1)، بیشترین تعداد دانه در بوته در سوش چهار رقم دوم (S4V2) ، بیشترین تعداد دانه در غلاف در سوش چهارم رقم سوم (S4V3) ، بیشترین عملکرد بیولوژیک در سوش اول رقم دوم (S1V2) و بیشترین عملکرد دانه در سوش چهارم رقم دوم (S4V2) 2700 kg/ha بدست آمده است و با توجه به نتایج بدست آمده استفاده از سوش چهارم از نظر سازگاری با رقم دوم و با توجه به هدف تولید دانه اثر مثبتی در عملکرد خواهد داشت.