سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پوریا امینی حاجی باشی – دانشجوی کارشناسی ارشد (زراعت) دانشکده کشاورزی اراک
محمدرضا اردکانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران
هادی اسدی رحمانی – موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
علی اکبر قنبری – مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان مرکزی

چکیده:

به منظور بررسی و تعیین مناسب ترین سوش باکتری و رقم در لوبیا چیتی (Phaseolus Vulgaris L.) آزمایشی در ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین در سال های زراعی ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ اجرا گردید.آزمایش به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. فاکتور اول شامل پنج سطح باکتری به قرار:S1 = l-39, S2 = L-78, S3 = L-109, S4 = L-216 و بدون سوش باکتری So = و فاکتور دوم نیز شامل سه ژنوتیپ لوبیا چیتی : تلاش V1= و V2= Cos16 و V3=G14088 و نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که از بین تیمار های موجود در اثرات متقابل از نظر وزن صددانه ، تعداد غلاف در بوته ، تعداد دانه در بوته ، تعداد دانه در غلاف ،عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه اختلاف معنی داری وجود دارد. بیشترین وزن صد دانه در سوش اول و رقم سوم (S1V3) و بیشترین تعداد غلاف در بوته مربوط به سوش اول و رقم اول (S1V1) بیشترین تعداد دانه در بوته در سوش چهار رقم دوم (S4V2) بیشترین تعداد دانه در غلاف در سوش چهارم رقم سوم (S4V3) بیشترین عملکرد بیولوژیک در سوش اول رقم دوم (S1V2) و بیشترین عملکرد دانه در سوش چهارم رقم دوم (S4V2) kg/ha 2700 بدست آمده است و با توجه به نتایج بدست آمده استفاده از سوش چهارم از نظر سازگاری با رقم دوم و با توجه به هدف تولید دانه اثر مثبتی در عملکرد خواهد داشت.