سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
پروانه حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه یاسوج
احمد مهتدی – عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه یاسوج
محسن موحدی دهنوی – عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه یاسوج
طهماسب آسمانه – عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه یاسوج

چکیده:
به منظور بررسی اثر سولفات روی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه اسفرزه تحت تنش شوری، آزمایشی گلدانی در پاییز ۱۳۹۲ در دانشکده ی کشاورزی دانشگاه یاسوج انجام گرفت. این آزمایش بصورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. شوری با کلرید سدیم در پنج سطح (۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی مولار) و روی از منبع سولفات روی با سه سطح (۳/۸۵، ۷/۷ و ۱۱/۵۵ میکرومولار) انتخاب شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل شوری و روی برای میزان پرولین و قندهای محلول برگ معنیدار بود؛ ولی برای درصد نشت الکترولیت و محتوی آب نسبی معنیدار نبود. تیمار شوری منجر به افزایش درصد نشت الکترولیت گردید. تیمارهای ۱۵۰ و ۲۰۰ میلیمولار شوری بیشترین اثر را بر درصد نشت الکترولیت برگهای گیاه اسفرزه داشت و میزان نشت الکترولیت تحت تنش شوری از حدود ۳ الی ۱۰ برابر افزایش پیدا کرد. در برخی سطوح تنش شوری، افزایش میزان روی، میزان پرولین و قندهای محلول را افزایش داد که نشان میدهد روی میتواند اثرات تنش شوری را از طریق بهبود تنظیم اسمزیتخفیف دهد.