سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالرسول گندمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
عبدالرضا نصیرزاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

به منظور بررسی اثر متقابل سولفات پتاسیم و روی بر عملکرد کلزا رقم هایولا ۴۰۱ ، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۵-۱۳۸۴ در مزرعه ای واقع در شهرستان کازرون انجام گرفت . آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی ( RCBD) در سه تکرار انجام شد . فاکتورها شامل چهار سطح سولفات پتاسیم ( ۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار ) و سه سطح سولفات روی ( ۰، ۳۰ و ۶۰ ک یلوگرم در هکتار ) بود. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد خورجین در شاخه های فرعی و اصلی، تعداد دانه در خورجین و تعداد بوته در مترمربع، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد روغن بودند. نتایج نشان داد که اثر متقابل سولفات روی و پتاسیم بر عملکرد دانه و وزن هزار دانه در سطح یک درصد و برعملکرد روغن در سطح ۵ درصد معنی دار گردید . در این رابطه بیشترین عملکرد دانه و عملکرد روغن مربوط به تیمار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و ۳۰ کیلوگرم در هکتار سولفات روی بود. ضمن اینکه تیمار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و ۶۰ کیلوگرم در هکتار سولفات روی دارای حداکثر وزن هزار دانه و فاقد تفاوت معنی دار با تیمار ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و ۳۰ کیلوگرم در هکتار سولفات روی بود. در مجموع ۱۰۰ کیلوگرم سولفات پتاسیم و ۳۰ کیلوگرم سولفات روی دارای بیشترین تاثیر را بر افزایش عملکرد دانه و روغن کلزا داشت.