سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کوروش جعفرزاده –
تقی شهرابی –
سیدمحمدمهدی هادوی –

چکیده:

دراین پژوهش رفتار سولفیداسیون پوششهای کرم ترک دار (HC) و عاری از ترک (LC) روی فولاد کم آلیاژ در فشارهای جزیی سولفور ۱، ۰/۱، ۰/۰۱ اتمسفر در دمای ۶۰۰ درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفته است. سطح نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی SEMمورد مطالعه قرار گرفته و فازهای موجوددر آن توسط EDAX آنالیز و توسط XRD شناسایی شدند. سختی پوششها قبل و بعد از فرایند سولفیداسیون با دستگاه سنجش ریز سختی اندازه گیری گردید . ملاحظه شد که بعد از فرایند سولفیداسیون در فشارهای سولفور۱ و ۰/۱ اتمسفر فاز CrS3 و در فشار ۰/۰۱ اتمسفر، Cr2O3 سطح کرم LC و HC راپوشانیده است. همچنین مشاهده شد که با افزایش زمان سولفیداسیون و فشار جزئی سولفور، ریز سختی این پوششها کاهش می یابد. درضمن پوشش کرم LC مقاومت به شوک حرارتی کمتری در مقایسه باپوشش HC دارد. بنابراین پوششهای کرم HC در شرایط سولفیداسیون خواص مکانیکی خود را بهترحفظ می کنند.