سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی دادار – دانشجوی دکتری باغبانی- کارشناس مدیریت جهادکشاورزی شیروان
مصطفی مصطفوی – دکتری باغبانی- استاد پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
واعظ لیواری – دکتری باغبانی- عضو هیئت علمی موسسه پژوهش‌های ایران
الیاس نیستانی – عضو هیئت علمی تحقیقات کشاورزی شمال خراسان)

چکیده:

این آزمایش به منطور بررسی تاثیر غلظت‌های کارباریل (نفتیل ان-میتل کاربامات) در تاریخ‌های متفاوت پس از گلدهی بر تنک شیمیایی میوه سیب کولتیوار سیب شیخ امیرانلو در شیروان با استفاده از یک آزمایش فاکتوریل در قالب RCBD و در چهار تکرار در سال ۱۳۷۹ اجرا گردید. عامل زمان محلول پاشی ( فاکتور A) در دو سطح ۱۰ و ۲۰ روز پس از مرحله تمام گل درخت و عامل غلظت کارباریل ( فاکتور B) در چهار سطح صفر (شاهد)، ۳۰۰، ۶۰۰ و ۹۰۰ قسمت در میلیون ماده موثره بود. برخی صفات مربوط به خواص کیفی میوه و رشد سالانه درختان در تیمارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. عامل زمان مصرف کارباریل بر روی متوسط وزن میوه موجب ایجاد اختلاف معنی‌دار نسبت به شاهد و بیشترین میوه مربوط به زمان محلول پاشی (۱۰ روز پس از تمام گل) بود. از نظر غلظت کارباریل بین صفات درصد ریزش میوه، درصد تراکم میوه و درصد تبدیل گل به میوه و نیز بر روی وزن، طول و قطر میوه‌ها اختلاف معنی‌داری وجود داشت. کمترین تراکم و کمترین درصد تبدیل گل به میوه و بیشترین درصد ریزش میوه‌ها و وزن، قطر و طول میوه مربوط به تیمار ۹۰۰ قسمت در میلیون ماده موثره بود. اثر زمان مصرف × غلظت کارباریل موجب ایجاد اختلاف بسیار معنی‌داری در میزان مواد جامد محلول میوه شد و بیشترین مواد جامد محلول میوه‌ها در اثر تیمار با ۹۰۰ قسمت در میلیون کارباریل در زمان ۲۰ روز پس از تمام گل حاصل گردید.