سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۳
نویسنده(ها):
لیلا پورحسینی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ABRII).دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی اکبر حبشی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ABRII)
مریم جعفرخانی کرمانی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ABRII)

چکیده:
در این تحقیق اثر تیمار سویه گروباکری بر میزان تراریختی رز رقم Apollo با ژن gus به بوسیله اگروباکتری مورد بررسی قرار گرفت. ریز نمونه ها توسط سویه های مختلف اگروباکتری شامل EHA105 ،EHA101 ،LBA4404 تلقیح شدند. گیاهچه هایی که پس از باززایی آزمون هیستوشیمیایی GUS و واکنش زنجیره ای پلیمراز بر روی آنها مثبت بود و وجود ژن gus را نشان دادند به عنوان گیاهان تراریخت احتمالی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که استفاده از سویه باکتری LBA4404 درصد تراریختی بیشتری را نسبت به سایر سویه های باکتری به دنبال داشت.