سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

جواد ترکمانی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
ساناز منصوری – دانشجوی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

در زمانهای گذشته به ویژه در سالهای بعد از انقلاب صنعتی تجارت خارجی همواره به عنوان مساله ای مهم در اقتصاد کشورهای جهان بشمارآمده است که ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است . با توجه به اهمیت واردت در تراز خارجی کشور به بررسی عوامل موثر بر آنها همت گماردیم . سعی این تحقیق بر این است که به بررسی روابط بلند مدت و کوتاه مدت بین
سیاستهای پول ی و واردات کشاورزی ایران بپردازد . متغییر های مورد استفاده در این تحقیق شامل واردات کشاورزی، نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، شاخص کالاهای صنعتی و حجم پول می باشد . اطلاعات و داده های مورد نیاز از مرکز آمار ایران و ترازنامه ها و نما گرهای بانک مرکزی ایران، برای دوره ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۱ جمع آ وری شده است . پس از آزمون ایستایی متغییرها، با استفاده های ازروش الگوهای خود توضیح باوقفهگسترده ۳ روابط بلند مدت و کوتاه مدت بین متغییرها مورد بررسی قرار داده شده است