سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید مهرزادی – دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی – دانشکده دامپزشکی اهواز – دانشگاه شهید چ
جواد جاویدی – دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی – دانشکده دامپزشکی اهواز – دانشگاه شهید چ
حسین نجف زاده ورزی – استادیار دانشکده دامپزشکی اهواز – دانشگاه شهید چمران

چکیده:

در مطالعات اثرات متفاوتی از سیمواستاتین بر روی کلیه و عملکرد آن مشاهده گردید . برخی از مطالعات بیانگر این است که سیمواستاتین با ا یجاد رابدوم یولیز می تواند سبب نارسا یی کلیوی شود و برخی دیگر که تعداد ا ین مطالعات بیشتر است بیانگر اثرات مفید حمایتی و ضد التهابی سیمواستاتین بر روی کلیه ها می باشد . در مطالعه حاضر در مدل حیوانی اثر سیمواستاتین بر روی عملکرد کلیه از د یدگاه بیوشیمیایی ارز یابی شد تا تناقض فوق برای ما تجربه شود . در دو گروه از رت ها و در هر گروه ۵ سر رت آزما یش انجام شد و یک گروه هم بعنوان شاهد با شرا یط یکسان نگهدار ی گرد ید . گروه اول سیمواستاتین را با دوز ۸۰ میلی گرم برای هر کیلو گرم وزن بدن روزانه و به مدت ۲۱ روز دریافت کردند . گروه دوم همانند گروه اول بوده و بعلاوه و یتامین ” ای “ را با دوز ۱۰۰ م یلی گرم برا ی هر ک یلو گرم وزن بدن روزانه و به مدت ۲۱ روز دریافت کر دند . در پا یان از رت ها خونگیری بعمل آمد و مقاد یر سرمی ” بی یو ان “ ، کراتینین، سدیم و پتا یم اندازه گیری شد . میانگین مقادیر سرمی ” بی یو ان ” در دو گروه فوق بطور معنی داری از گروه شاهد کمتر بود . میانگین مقادیر سرمی کراتینین و سدیم در گروه ها اختلافی معنی داری نداشت . میانگین مقادیر سرمی پتاسیم گروه شاهد بطور معنی داری از گروه در یافت کننده سیمواستاتین بیشتر بود . بنابراین نتایج این مطالعه نشان می دهد که سیمواستاتین اثر حمایتی بر روی عملکرد کلیه ها دارد