سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پریسا محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا کوچکی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
احمد نظامی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی نصیری محلاتی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثر زمانهای مختلف برگ زدایی (۸۰، ۶۰، ۴۰، ۲۰ و ۱۰۰ روز پس از کاشت ) و نیز شدت آن ( ۰، ۳۰، ۶۶ و ۱۰۰ درصد ) روی ذرت ، آزمایشی به صور ت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳تکراردرمزرعه پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۸۴ انجام گرفت. کرت های اصلی زمان و کرت های فرعی شدتهای برگ زدایی رانشان می داد . در زمانهای مذکور مقدار برگ در حد ۳۳ ، ۶۶ و ۱۰۰ درصد از تمام برگ های بوته های یک کرت قطع شد .نتایج نشان داد که برگ زدایی در ۲۰ و ۴۰ روز تأثیرسویی بر رشدونموگیاه نداشت زیرا برای گیاه امکان ترمیم وجودداشته ولی در ۶۰ و ۸۰ روزچنین امکانی به دست نیاورده ودر ۱۰۰ روزچون گیاه رشد خودرا کامل کرده برگ زدایی تأثیر سویی بر رشد و نمو آن نداشته است .شدت برگزدایی نیز تا حد ۶۶ درصد تأثیری بر این صفات نداشت ولی در سطح ۱۰۰ درصد آنها را کاهش داد. لذا میتوان اثبات کرد که برگزدایی با شدت بیش از ۵۰ درصد برگ، گیاه خود را ترمیم، ولی در ۱۰۰ درصدنتوانسته خودراترمیم نماید.