سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیرحسن کاکایی – استادیار، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود نصرابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این مقاله با استفاده از یک مدل شبیهسازِ بهینه شده، اثر شرایط عملکردی موتور بر اکتان مورد نیاز سوخت و همچنین شرایط عملکردی آستانهی کوبش مورد مطالعه قرار گرفته است. بهمنظورپیشبینی کوبش و شدت آن، یک مدل نیمه تجربی که بر پایهی مدل انتگرالی کوبش میباشد، با استفاده از نتایج آزمایشگاهی بهینه و با یک مدل ترمودینامیکی شبهابعادی ترکیب شده است. اثر تغییر پارامترهایی همچون آوانس جرقه، دما و فشار هوای ورودی به موتور، نسبت هوا به سوخت و نسبت تراکم، بر عدد اکتان مورد نیاز جهت احتراز از وقوع کوبش در موتور احتراق داخلی بررسی شده و نتایج حاصل با نتایج آزمایشگاهی گذشته بهدقت مقایسه گردیده است