سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میترا تک روستا – کارشناس ارشد شیمی- فیزیک، ایران، تهران، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی (م
مهدی حسن نژاد – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، رئیس مرکز تهران شرکت پژوهش و فناوری پتروشیم
وحید حدادی اصل – دکترای مهندسی پلیمر، مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

چکیده:

یکی از نکات کلیدی در تهیه بیشترکاتالیس تهای هتروژن و به ویژه کاتالیست زیگلر- نات ا، کنترل مورفولوژی و بافت پایه و ایجاد مساحت سطح و تخلخل بیشتر در آن است. در این پژوهش، ذرات کروی منیزیم کلرید، به عنوان پایه برای کاتالیست زیگلر- ناتا، با استفاده از روش سردکردن ناگهانی محلول منیزیم کلرید در اتانول (اداکت منیزیم کلرید) تهیه شد. سپس اثر نسبت مولی اتانول به منیزیم کلرید، و همچنین سرعت ه مزدن امولسیون محلول منیزیم کلرید مذاب در روغن پارافین بر روی باندها و ساختار شیمیایی، دمای ذوب، مورفولوژی، اندازه ذرات و توزیع اندازه آنها و مساحت سطح ذرات اداکت تهیه شده بررسی شد. نتایج نشان داد تغییر نسبت مولی اتانول به منیزیم کلرید ساختار شیمیایی، دمای ذوب، مورفولوژی، اندازه و توزیع اندازه ذرات اداکت را تحت تاثیر قرار داده و نسبت مولی ۳ نسبت مولی بهینه برای تهیه اداکت کروی منیزیم کلرید م یباشد.میزان کرویت و تخلخل نمون ههای با نسبت مولی ۳ بسیار بیشتر از نمون ههای با نسبت مولی ۲/۵است. همچنین سرعته مزدن در هنگام تهیه امولسیون محلول منیزیم کلرید در روغن پارارفین، شکل، اندازه و توزیع اندازه ذرات اداکت را تحت تاثیر قرار م یدهد اما بر باندهای شیمیایی و دمای ذوب نمونه ها اثری ندارد. با افزایش سرعت هم زدن امولسیون، شکل کروی و تخلخل اداک تهای به دست آمده بهتر م یشود.