سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا براتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده ف
سیدعلی سیدابراهیمی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی ومواد
علیرضا بدیعی – استادیار دانشکده علوم دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه روشهای مختلفی جهت سنتز نانوپودرهای فریت مغناطیسی مورد استفاده قرا رمی گیرد یکی ازاین روشها برای تولید این گونه پودرها روش سل – ژل خود احتراقی می باشد که از طریق واکنش حاصل از احتراق خود پیشرونده یک ژل سنتز صورت می گیرد. مهمترین ویژگی این روش مخلوط کردن مواد اولیه در مقیاس یونی از طریق هم زدن با سرعت ثابت می باشد. در تحقیق حاضر نیز نانو پودرهای فریت نیکل – روی با فرمول شیمیایی Ni0.5Zn0.5Fe2O4 به روش سل – ژل خود احتراقی با استفاده از ژل نیترات – سیترات تحت شرایط مختلف هم زدن سنتز شدند. خاکسترهای پودرحاصل از فرایند تجزیه حرارتی ژلهای نیترات – سیترات با استفاده از روشهایSEM ، FTIR EXRDمورد مطالعه قرار گرفتند.