سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یونس علیزاده – استادیار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر , دانشکده مهندسی مکانیک
سیدروح الله جعفری تفتی – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی شریف , دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله , اثر شرا یط گ یرداری تک یهگاهی در فرکانس های طب یعی و شکل مودهای ورق ایزوتروپ مستط یلی با اسـتفاده از روش المـان محـدود مـورد تحلیل قرار م یگیرد . فرمولبندی معادلات ورق بر اساس تئـور ی مرتبـ ه اول تغییر شکل برش ی عرض ی یا تئوری ور ق م یندلین ١ صورت مـ یپـذ یرد . مـدل المان محدود ارائه شده بر مبنای المان های چهارضلعی خمشی هشت گرهای است . ورقهای مستط یلی با نسبت های ابعادی مختلف مورد توجه قرار گرفته و تأثیر شرا یط گ یرداری تک یهگـاه ی در نتـا یج ارتعاشـات آزاد در نمودارهـا ی مختلف بررسی میگردد