سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
سعید دوازده امامی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مصلح الدین رضایی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
آزاده واثقی – دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی- گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
مهدی شیری – کارشناس مرکز ملی تحقیقات شوری

چکیده:
سیاهدانه بدلیل دارا بودن میزان بالای روغن و اسانس در دانه و همچنین داشتن اثرات متنوع درمانی، بعنوان گیاهان دارویی -روغنی مورد توجه است. به منظور بررسی اثر شوری آب آبیاری ناشی از نمک NaCl با سطوح غلظت های ۰، ۳/۵ و ۵ds/m بر نحوه رشد گیاه سیاه دانه (خصوصیات کمی)، آزمایش مزرعه ای در سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام گرفت. آزمایش در قالب بلوک های طرح کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از صفات مختلف توسط نرم افزار MSTATC مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین مقایسه میانگین ها به روش دانکن انجام شد. در این پژوهش کلیه صفات مربوط به رشد گیاه اندازه گیری و محاسبه شدند. نتایج تجزیه داده ها نشان داد که شوری آب آبیاری بر اکثر صفات اندازه گیری شده معنی دار است. در کل نشان داده شد که شوری آب آبیاری می تواند باعث کاهش صفات اصلی مربوط به عملکرد دانه در گیاه سیاهدانه شود.