سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
هادی مهدیخانی – دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
ابراهیم ایزدی دربندی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی راستگو – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد کافی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
به منظور بررسی اثر شوری آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش گلایفوسیت جهت کنترل علف جارو (Kochia scoparia L) آزمایشی به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل شوری آب مخزن سمپاش در چهار سطح ۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی مولار و دزهای مختلف علف کش گلایفوسیت در هفت سطح ۰، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ درصد مقدار دز موثر بود. صفات درصد بقا، وزن تر و وزن خشک چهار هفته بعد از سمپاشی اندازه گیری شد. بر اساس نتایج آزمایش دز – پاسخ، دز لازم برای کاهش ۹۰ درصد بقاء، ۷۵۳/۸۳ گرم در هکتار ماده موثره بود که به عنوان دز موثر انتخاب شد. نتایج نشان داد که با افزایش شوری آب مخزن سمپاش، درصد بقاء علف جارو به طور بسیار معنی داری کاهش یافت در حالیکه شوری آب تاثیر معنی داری بر وزن تر و خشک نداشت. با افزایش غلظت گلایفوسیت، درصد بقاء، وزن تر و خشک کاهش بسیار معنی داری داشت ولی اثر متقابل شوری آب و غلظت گلایفوسیت بر روی صفات اندازه گیری شده معنی دار نبود.