سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد حسین صابری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بیرجند
حمید تجلی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بیرجند
محسن آرزمجو – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بیرجند

چکیده:

این آزمایش به مدت دو سال زراعی ۸۳-۸۲ و ۸۴-۸۳ با استفاده از ۱۸ لاین و رقم انتخابی از آزمایشات لاین ها ی متحمل به شوری در آزمایشات پیشرفته سال ۸۲-۸۱ همراه با دو شاهد کویر و روشن در یک طرح بلوک های کامل تصادفی و در ٣ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند (امیرآباد) با استفاده از آب آبیاری و عصاره اشباع خا ک که به ترتیب دارای هدایت ا لکتریکی ۱۱ و ۱۴/۱ دسی زیمنس بر متر بودند اجرا گردید . نتایج تجزیه واریانس مرکب دو ساله نشان می دهد ارقام و لاین ها از نظر عمل کرد دانه در سطح ٥ درصدو از نظر وزن هزار دانه ، تعداد دانه در سنبله، طول پدانکل، ارتفاع بوته ، تعداد روز تا ظهور خوشه و تعداد روز تا رسیدگی فیزیولو ژیکی در سطح ١ درصد اختلاف معنی دار داشته اند . اثرات متقابل سال × ارقام و لاین ها از نظر تعداد دانه در سنبله ، ارتفاع گیاه ، تعداد روز تا ظهور خوشه، و تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی در سطح ١ درصد اختلاف معنی دار دارند. لاین های شماره ٣ و ١٢ به ترتیب با عملکرد دانه ۶/۶ و ۶/۵ تن در هکتار دارای بالاترین عملکرد و سپس لاین های ۷، ۹، ۱۹، ۱۳ به ترتیب با عمل کردهای دانه ۶/۴، ۶/۴، ۶/۳، ۶/۳ تن در هکتار در یک گروه و بالاتر از شاهد روشن با عمل کرد ٦ در هکتار تن بوده اند.