سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی درجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
امیر حسین شیرانی راد – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
حسن امیری اوغان – محقق و عضو هیات علمی بخش تحقیقات دانه های روغنی موسسه تهیه و اصلاح نهال بذر کرج

چکیده:

به منظور بررسی مقاومت به شوری چهار رقم کلزای بهاره شامل ارقام: Option500 ،Hyola 401 ،Hyola330 ،RGS003 در مرحله جوانه زنی، آزمایشی به صورت فا کتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی به اجرا درآمده و اثر علظتهای مختلف شوری صفر (شاهد )، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی مول کلرید سدیم خالص بردرصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه در محل آزمایشگاه مر کز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش میزان شوری ، میزان جوانه زنی بذور تمامارقام کاهش یافت ، اما و اکنش ارقام مختلف به شوری متف اوت بود . اثر شوری بر درصد جوانه زنی بذور ، طول ریشه چه ، طول ساقه چه ، و سرعت جوانه زنی در سطح ١% معنی دار گردید . همچنین تمام ارقام مورد آزمون تا تیمار شوری ١٠٠ میلی مولار کلرید سدیم توانایی حداقل ٥٠ درصد جوانه زنی و همچنین تشکیل ساقه چه و ریشه چه کامل را داشتند. مقایسه میانگین ها نشان داد که ارقام Hyola 401 و RGS003 از نظر درصد جوانه زنی و طول ریشه مناسب تر ین ارقام بودند و رقم Hyola330 از نظر درصد جوانه زنی در پائین ترین سطح قرار گرفتند . به نظر می رسد که در ارقام مختلف ، مکانیسم های تحمل به تنش شوری متفاوتی وجود داشته باشد