سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرضیه قنبری جهرمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و رشد بوته های گوجه فرنگی در ارقام کاردلین، اوربانا و کالجی به صورت فاکتوریل در قالب یک طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و پنج تیمار در گلخانه انجام شد. بذر ارقام مذکور در کیسه های پلاستیکی ۱/۵ لیتری کشت گردید. به منظور فراهم نمودن امکان رشد گیاه در شرایط گلدان خاک غالب منطقه با خصوصیات خاک آهکی به همراه خاک برگ و پیت مخلوط گردید.. گلدان ها با تیمار محلول نمک کلرید سدیم به غلظت های۰ (شاهد)، ۱/۵، ۲/۶، ۴/۷ و ۶ گرم در لیتر به مدت نه هفته آبیاری شدند.در طول آزمایش صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، ارتفاع بوته، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه و نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی اندازه گیری گردید و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که شوری همه فاکتورها را به غیر از نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی را نسبت به شاهد کاهش داد. تیمار شوری ۱/۵ گرم در لیتر در مقایسه با شاهد اثر معنی داری در سرعت جوانه زنی، وزن تر و خشک اندام هوایی نداشت. بیشترین میزان کاهش رشد در سطح شوری ۴/۷ و ۶ گرم در لیتر به دست آمد. بر اساس نتایج رقم کالجی نسبت به شوری مقاومت بیشتری نشان داد. بنابراین کشت این رقم در مناطقی که خاک و آب شور دارند مطلوب به نظر می رسد.