سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۳
نویسنده(ها):
حیدر حمیداوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
سید وحید اسلامی – دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
مجید جامی الاحمدی – دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:
حلفه یکی از خطرناکترین علف های هرز در جهان میباشد. که تاکنون روش مناسبی برای مدیریت و کنترل آن یافت نشده است. شناخت بیولوژی و اکولوژی جوانهزنی جوانه های ریزوم این علف هرز تحت تاثیر تنش های محیطی می تواند کمک شایانی در مدیریت حلفه داشته باشد. به منظور بررسی واکنش جوانه زنی جوانه های ریزوم حلفه به تنش خشکی آزمایشی بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی، موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان انجام شد. سطوح تیماری شامل شش سطح شوری: ۰ (شاهد)، ۳، ۶، ۹، ۱۲ و ۱۵ دسی زیمنس بر متر بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با افزایش سطوح شوری درصد جوانه زنی جوانه های ریزوم حلفه به طور معنی داری کاهش یافت. البته در بالاترین سطح شوری یعنی ۱۵ دسی زیمنس بر متر ریزوم های حلفه ۱۵ درصد جوانه زنی داشتند که حاکی از مقاومت بالای ریزوم های حلفه به تنش شوری است.