سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود قول لر عطا – کارشناسی ارشد سازمان نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی گلستان
فائز رئیسی – دانشیار خاکشناسی، شهرکرد‐ دانشگاه شهرکرد‐ دانشکده کشاورزی گروه خاکشناسی
حبیب اله نادیان – دانشیار خاکشناسی، ملاثانی‐ دانشکده کشاورزی – گروه خاکشناسی
محمد صلاحی فراهی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری و فسفر بر عملکرد گیاه شبدر برسیم ، آزمایشی با ۴ سطح شوری (شامل S1=0.12 و S2=2 و S4=10 ،S3=6 دسی زیمنس بر متر) و ۲ سطح فسفر قابل جذب (شامل p1=10 و P2=30 میلی گرم در کیلوگرم) در ۴ تکرار در شرایط گلخانه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و به صورت فا کتوریل اجرا گردید. سطوح شوری به صورت ترکیبی از نمکهای تأمین گردید. صفات اندازه گیری شده شامل : شاخص های رشد گیاه (سطح برگ ، ارتفاع گیاه و قطر ساقه ) در سه مرحله ی زمانی، وزن خشک اندام هوایی و وزن خشک ریشه ی گیاه بود . اعمال فاکتور شوری به صورت آبیاری با آب شور به EC های مذکور صورت گرفت. به طور کلی، صفات اندازه گیری شده با افزایش شوری کاهش معنی داری نشان دادند در حالی که افزایشفسفر سبب افزایش معنی دار شاخص های رشد شبدر برسیم شد . در سطوح شوری بالا، مصرف فسفر عملکرد گیاه برسیم را بهبود بخشید.