سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان اسکافی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
سعید گواهی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
سیف اله طیبی – دانشجوی کارشناسی عمران آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی اثر شکل و اندازه رسوبات جامد تکدانه و تنها بر حرکت اولیه آنها در کانالهای باز می‌باشد. در این بررسی حرکت اولیه ۲۲ ذره منفرد با اندازه و اشکال مختلف در یک کانال شیبدار با مقطع مستطیلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در کلیه آزمایشات بستر صاف و ثابت (غیرمتحرک) و ذرات فشرده و کوچک قرار گرفته در روی بستر کانال از بعد با ارتفاع کمتر و با نسبت اندازه ذرات به اندازه واقعی ثابت بکار رفته است. نسبت ابعاد بکار رفته دانه‌ها در آزمایشات نسبت به اندازه واقعی ۵/۱ (یک پنجم) در نظر گرفته شد و با تغییر دادن شیب کانال یا دبی عبوری و یا هر دو پارامتر دامنه گسترده‌ای از میزان تنش برشی اندازه‌گیری و محاسبه گردید. در نهایت روابط و نمودارهای مختلفی در حالت بدون بعد برای تعیین پارامترهای تنش برشی کف، عدد رینولدز دانه‌ها و نسبت عمق جریان به قط دانه‌ها جهت مشخص نمودن شرایط جریان در رابطه با شرایط آستانه حرکت ذرات بزرگ تکدانه با توجه به پارامتر شکل ذارت ارائه شده است. بررسی‌ها نشان دادند که شرایط بحرانی جریان برای حرکت ذرات تکدانه نه فقط به اندازه و شکل ذرات بلکه به نسبت عمق جریان به قطر دانه‌ها نیز بستگی دارد.