سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اصغر صدقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی د
علی سلطانی والا – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز و پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دا
منوچهر کلافی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز
مرتضی زاهدی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

با استفاده از روش موج تخت تغییر یافته، ساختار باند فوتونی در یک بلور فوتونی پاشنده با شبکه مربعی محاسبه شده است. میله های پاشنده واقع در بلور را از جنس فلز انتخاب کرده ایم. این بلورها از خود گاف باند فوتونی یا همان ناحیه ممنوعه فرکانسی نشان می دهند. معمولا این گافها از لحاظ طیف نوری در ناحیه مادون قرمز قرار می گیرند. هدف ما در این مقاله بررسی موقعیت و پهنای این گافهای فوتونی و بدست آوردن گاف باند بیشینه است. برای این منظور شکلهای مختلفی را برای سطح مقطع میله های فلزی که به عنوان مراکز پراکندگی در زمینه هوا قرار دارند، در نظر گرفته ایم. نتایج حاکی از اینست که پهنای گاف باند برای حالتی که سطح مقطع میله ها مربعی است افزایش چشمگیری می یابد.