سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سلیم عرفانی فام – پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، ایران
عبدالعلی رمضانی – پژوهشکده علوم و فناوری نانو، کاشان، ایران
محمد الماسی – پژوهشکده علوم و فناوری نانو، کاشان، ایران

چکیده:

آرایه ای از نانو سیم های کبالت به روش الکتروشیمیایی و توسط پالس های الکتریکی در اکسید آلومینیوم اندیساخته می شود. تاثیر شکل پالس در ساختار بلوری و نیروی وادارندگی در حلقه پسماند مورد بررسی قرار می گیرد. تمامی پالس های سینوسی شکل بوده و زمان خاموشی از ۲۰ میلیثانیه تا ۴۰۰ میلی ثانیه متغیر است. بهینه زمان خاموشی به دست آمده ۱۰۰ میلی ثانیه است که طی آن با ولتاژ اکسایش / کاهش ۱۵ ولت و زمان اکسایش /کاهش ۵ میلی ثانیه مقدار ۲۳۷۰ اورستد وادارندگی به دست می آید. با زمان خاموشی ۱۰۰ میلی ثانیه رشد در جهت صفحات بلوری (۰۰۲) افزایش می یابد که همین امر موجب افزایش وادارندگی می شود.