سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن تهرانی زاده – استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزانه حامدی – استادیار گروه عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی اثر عواملی چون نوع خاک، زمان تناوب و ضریب شکل پذیری بر ضریب کاهش تسلیم می باشد. ضریب کاهش تسلیم به صورت نسبت تغییر شکل ناشی از زلزه در سیستم خطی به تغییر شکل تسلیم سیستم غیرخطی می باشد. در این مقاله برای یک میرایی ثابت و با فرض رفتار الاستوپلاستیک، نمودار تغییرات ضریب کاهش تسلیم برای زمان تناوبهای مختلف بر حسب مقادیر متفاوت ضریب شکل پذیری رسم شده است. برای شتابنگاشتهای مورد بررسی این نمودارها تعیین گردیده است. و با میانگین گیری روی انواع خاکها، تغییرات ضریب کاهش تسلیم براساس نوع خاک مشخص شده است. با این روش تعداد ۲۵۴۴۰ ضریب کاهش مقاومت که مربوط به ۴۰ رمان تناوب مختلف و برای شش مقدار ضریب شکل پذیری متفاوت و تحت ۱۰۶ شاتابنگاشت مورد بررسی می باشد، محاسبه شده است. نتایج بدست آمده با توجه به زمان تناوب سیستم ضریب شکل پذیری کورد نظر و شرایط خاک محل ایستگاه ثبت، تحلیل و بررسی شده اند.