سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روانبخش رئیسیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بخت

چکیده:

در لحظه ای از بارندگی که شدت بارش بیش از نفوذپذیری خاک باشد، آبدوی روی زمین شروع می شود. مدت زمان آبدوی تاثیر زیادی در میزان فرسایش خاک و وقوع سیلاب دارد. اطلاع از زمان آغاز آبدوی روی خاک کمک شایانی به تخمین میزان هرز آب و جریان سطحی، حجم رواناب و میزان تلفات خاک ناشی از یک بارش خواهد نمود. عوامل مختلفی در زمان شروع آبدوی موثر هستند. در این تحقیق اثر شیب زمین، کاربری اراضی و شرایط رطوبتی در زمان شروع آبدوی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داده استبطور کلی با افزایش شیب زمان آبدوی کاهش یافته، شخم اراضی باعث تاخیر در شروع آبدوی گردیده است. همچنین هرچه خاک خشک تر باشد، شروع بارندگی در شرایط خشک سه برابر شرایط مرطوب و در اراضی شخم خورده نسبت اراضی مرتعی شخم نخورده نیز به همین نسبت بوده است.