سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجواد جعفری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این
اشرف سادات بطحایی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سعید علی‌زاده – دانشجوی رشته بهداشت حرفه‌ای

چکیده:

حرفه دندان‌پزشک به دلیل استفاده از تجهیزات پرسروصدا (مانند توربین) دندان‌پزشکان و تکنسین های این حرف را در معرض کاهش شنوایی شوقی قرار می‌دهد. مطالعات مختلفی بر روی آستانه شنوایی دندان‌پزشکان انجام شده است که نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد. در این تحقیق آستانه شنوایی دانشجویان دندان‌پزشکی با دانشجویان گروه شاهد مقایسه و اثر سروصدای توربین دندان‌پزشکی در شنوایی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه به طور مقطعی و مورد-شاهدی در دو مرحله بر روی ۳۰ دانشی دندان‌پزشکی و ۳۰ دانشی بهداشت (شاهد) انجام گرفت. دانشجویان مورد داوطلبین از ترم های ۱۰ و ۱۱ رشته دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بودند که پس از دوم به همکاری برای شرکت در طرح موضوع یافته‌ام. (کل جمعیت هدف ۶۰ نفری تعداد نمونه ۳۰ نفر) ابتدا صدا سنجید و سه پخش اندودنتیکس ، ترمیمی و پروتز ثابت با ایستگاه فنی و استفاده از آنالایزر II Type B&K و در سطح گوش دانشجویان انجام شد. سپس دانشجویان در پایان شیفت با استفاده از ادیومتر Mevox در ارزیابی شنوایی سنجی قرار گرفتن. همچنین صدای زمینه در محل آزمون شنوایی سنجی هر دو دانشکده اندازه‌گیری شد و با آزمون آماری T-Student برای آزمون فرضیه اختلاف معنی دار آن‌ها مورد آزمون قرار گرفت. ملکه بوده‌ای مطالعه داشتن سن بین ۲۵ – ۲۳ سال، حداقل سه سال سابقه کار عملی در بخش‌های مختلف دانشکده دندان‌پزشکی و حداقل سه سال سکونت در تهران بود. ملکی حسن سابقه ابتلا به اوریون ، سرخک، ترشح چرکی از گوشه و تروما و استعلام سرماخوردگی بود. تراز کلی صدا SPL در بخش ترمیمی dBA 74/94 ، در بخش اندودنتیکس dBA 74/80 در بخش پروتز dBA 76/53 بود. میانگین تراز کلیه صدا در بخش‌های مختلف dBA 0/73 ± ۷۵/ ۳ بود. میانگین طنز کلی صدا در دانشکده بهداشت و دانشکده دندان‌پزشکی با آزمون T-Student سنجیده و تفاوت معنی داری مشاهده شد ( ۰٫۰۵>p ) . میانگین آستانه شنوایی در فرکانس‌های مختلف در بین دو گروه مورد و شاهد با آزمون T-Student سنجیده شد و تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. هر چندی مطالعه کاهش شنوایی و مشخصی که در دانشجویان دندان‌پزشکی تأیید نکرد اما چنانچه مطالعات فردی تأکید می‌کند و در سراسر در محیط‌های دندان‌پزشک باید مورد توجه قرار گیرد و ممکن است با ادامه اشتغال در این حرفه ادامه مواجهه با این سر و صدا مشکلات شنوایی پریدن با پزشکان ایجاد کند. مطالعات بعدی و پیگیری موارد مطالعه در سال‌های آتی پیشنهاد می‌شود.