سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی شاهرخی ساردو – دانشجوی کارشناسی ارشدسازههای هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
علیرضا غفوری – کارشناس ارشد مهندسی آب،بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از روشهایی که امروزه جهت کاهش فرسـایش در محـل انحنـا رودخانـه مـورد توجـه قرارگرفتـه است،اسـتفاده ازصفحات مستغرق میباشد . این صفحات قطعات مستطیلی نازکی هستند که باز اویه مـشخص نـسبت بـه جهـت اصـلی جریان دراندازه وفواصل مختلف از یکدیگر در بستر رودخانه قرار میگیرند و درتوزیع سرعت وعمق در انحنا رود خانه بسیار موثرند .در این مطالعه با ساخت یک مدل فیزیکی،ه یدرولیک جریان واثر صفحات مستغرق درکاهش فرسایش در سـاحل بیرونی انحنا موردبررسی قرار گرفت . این مدل شامل کانالی مستطیلی بـه ابعـاد ۱۱۰ *۰,۷۳*۰,۳۵ متـر بـود . درایـن بررسی جمعا ۲۸ آزمایش با استفاده از ۳ تیپ مختلف ازصفحات مستغرق ( صفحات تخت،زاویـه داروانحنـا دار ) برروی بخش ی از این مدل شامل دو انحنا ۹۰ و ۱۸۰ درجه انجام گرفت . نتایج حاصل ازاندازه گیریها نشان میدهند ، صفحات مستغرق به میزان قابل توجه فرسایش ساحل بیرونـی انحنـا را کـاهش داده وم قطـع عرضـی تقریبـا یکنواخت درمحل انحنا ایجا د می نما ید، همچنین مشخص شد صفحات مستغرق انحنادار به صورتسـه ردیفـه و زیگزاک درمقایسه با دیگر اشکال صفحات درکاهش فرسایش ساحل بیرونی انحنا موثرتر می باشند .