سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی تکلو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ک
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

چکیده:

استفاده از صفحات مستغرق به شکل کنونی جهت کنترل رسوبات در دهانه آبگیر توجه بسیاری از محققین داخل و خـارج ازکـشور را بـه خـود معطوف کرده است . صفحات مستغرق قطعات مستطیلی نازکی هستند که با زاویه مشخص نسبت به جهت ا صلی جریان بـا انـدازه و فواصـل مختلف از هم در ب ستر کانال قرار می گی رند . این صفحات با ایجاد تغییر در توزیع سرعت جریان ، تنش برشی و عـدد فـرود در دهانـه آبگیـر سبب تغییر در الگوی جریان و انتقال رسوبات به پایین دست شده و میزان ورود آنها را به دهانه آبگیر کاهش میدهند . در این مطالعه یک مدل فیزیکی برای بر رسی وضعیت تغییر شکل بستردر دهانه آبگیر و کاهش ورود رسوب به داخل آن در دانشگاه شـهید باهنر کرمان ،ساخته شده است . آزمایشات برروی این مدل فیزیکی ، شامل یک کانال به ابعاد ۱۱۰ ×۰,۷۳ ×۰,۴۰ متـر همـراه بـا وسـایل اندازه گیری عمق و سرعت در یک دهانه آبگیر با زا ویه ۹۰ درجه انجام شده است، دبی و شیب طـولی بـه ترتیـب برابـر ۴۵ لیتـر برثانیـه و ۰,۰۰۴ می باشند . در این آزمایشات سه نوع صفحه تخت ،انحنا دار وزاویه دار مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که صفحات زاویه دار در مقایسه با صفحات تخت و انح نادار در کنترل رسوب در دهانه آبگیر موثرتر بوده و عمق ایجاد شده در دهانه آبگیر بیشتر است، همچنین صفحات انحنا دار در مقایسه با صفحات تخت موثرتر می باشند .