سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حجت امراللهی بیوکی – دانشگاه یزد، گروه اتمی مولکولی دانشکده فیزیک
محمود برهانی زرندی – دانشگاه یزد، گروه اتمی مولکولی دانشکده فیزیک
محمدرضا ناطقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانشکده شیمی
مجید نعیم یاوری – دانشگاه گیلان، دانشکده فیزیک

چکیده:

لایه نازک سولفید کادمیم (CdS) برروی تیغه شیشه ای به روش تبخیر حرارتی – مقاومتی در فشار mbar 10 -7تهیه شد. سپس این لایه ها جهت بررسی اثر بازپخت و نیز اثر ضخامت برخواص اپتیکی و گاف انرژی آنها مورد مطالعه قرار گرفت. خواص اپتیکی لایه نازک سولفید کادمیم شامل جذب ، عبور و گاف انرژی تحت شرایط فوق اندازه گیری شد. لایه نازک CdS تهیه شده، بیش از ۶۵% طول موجهای نورمرئی را از خود عبور می داد. همچنین اندازه گاف انرژی آن، بیش از ۲/۴ eV بدست آمد. مشاهده شد که اندازه ی گاف انرژی با افزایش ضخامت، کاهش وبا افزایش دمای بازپخت، افزایش می یابد.