سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود آرزومندی – تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشکده فنی دانشگاه امام حسین(ع)، مرکز تح
علی اکبر کریمی – تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشکده فنی دانشگاه امام حسین(ع)، مرکز تح
علی گله داری – تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشکده فنی دانشگاه امام حسین(ع)، مرکز تح

چکیده:

در این مقاله پاسخ محفظه استوانهای مرکب (دارای پوششی ازجنس لاستیک) مغروق در آب، تحت بار انفجار زیرآب، با روش اجزاء محدود و به کمک نرمافزارABAQUS6-7 مورد آنالیز عددی قرارگرفته و نهایتاً تفاوت پاسخ محفظه استوانهای پوششدار و بدون پوشش مورد بررسی قرار میگیرد. جهت بررسی اثر ضخامت پوشش بر پاسخ محفظه استوانهای تحت شرایط موج ضربهای پارامترهای جابجایی، کرنش و انرژی داخلی محفظه استوانهای دارای پوشش و بدون پوشش مقایسه شدهاست. که در نتیجه آن معلوم می شود، وقتی محفظه استوانهای تحت شرایط هندسی و مواد پوششی با خواص معلوم، در معرض برخورد با موج ضربهای ناشی از انفجار زیرآب قرار میگیرد، انحراف قابل ملاحظهای نسبت به حالت بدون پوشش در مقادیر جابجایی و کرنشمشاهده میشود. در واقع پوشش موجب بروز مقادیر کرنش پلاستیک موثر و انرژی داخلی بالاتری در بخشهای فلزی میشود. با افزایشضخامت پوششمقدار جابجایی و کرنش در پوسته الاستیک کاهش مییابد