سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهروز طاهرنژاد – کارشناس اداره کل دامپزشکی مازندران
مجید مختاری – کارشناس اداره کل دامپزشکی مازندران
سیدحسین رضوانی – کارشناس اداره کل دامپزشکی مازندران
نادیا کسایی – کارشناس اداره کل دامپزشکی مازندران

چکیده:

سالهاست از ازن جهت ضدعفونی و تصفیه آب آشامیدنی در کشورها ی اروپایی استفاده می شود . اما استفاده از آن به دلایل نامعلوم در مواد غذا یی مورد استفاده دام را یج نشده است . شرکتهای سازنده دستگاهها ی تولید ازن همواره در مقام مقایسه گاز ازن با کلر برآمده اند و اعلام داشته اند که تاثیر ازن بر د یواره باکتر یها %۵۱ بیشتر از کلر و از نظر زمانی۳۱۰۰ برابر کلر و قابلیت از بین بردن انواع باکتریها را داراست . جهت تحقیق موضوع و استفاده علمی و عملی از فناوری ازن در ضدعفونی مواد غذا یی مورد استفاده دام و ارتقاء بهداشت عمومی، جلوگیری از مسمومیت ها ی را یج دام باتفاق همکاران مجری طرح میزان ضدعفونی کنندگی ازن در مقا یسه با یکی از ترکیبات مشتق فرمالین ( فرمایسین گلد ) مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفت . برای این منظور ۵ قوطی نیم کیلویی از جو دامی آلوده به E.coli ، به وسیله گاز ازن به میزان ۰/۵ ppm به مدت نیم ساعت و به مقدار برابر با ۲۰ گرم پودر فرما یسین گلد ضد عفونی گردید . پس از ضدعفونی جوها به مدت دو روز در ظروف در بسته نگهداری شدند . سپس ظروف حاوی جو دامی به روش ۶ لوله ای ( آزمایش استاندارد ) مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج زیر بدست آمد :
مقدار EcoliMPN/gr ظرف شماره ۱ ظرف شماره ۲ ظرف شماره ۳ ظرف شماره ۴ ظرف شماره ۵
قبل از ضد عفونی ۲۴۰ ۲۴۰ ۲۴۰ ۳ ۳
ضدعفونی با فرمایسین گلد ۳ ۲۳ ۱۱۰ ۰ ۰
ضد عفونی با ازن ۰ ۱۵ ۲۱ ۳۰
با توجه به نتا یج فوق درمی یابیم ازن اثر ضد عفونی کنندگی به مراتب بهتری نسبت به مواد ضدعفونی کننده مشابه داراست ضمن آنکه فاقد بو و اثر نامطلوب بر سیستم تنفسی کارکنان آزما یشگاه نیز می باشد . لذا لازم است تا با بررسی لازم و تحقیقات بیشتر نسبت به اثرات جانبی گاز فوق اقدام و در صورت لزوم نسبت به به کارگیری آن در جهت ضد عفونی مواد غذا یی دام و طیور و ساخت تجهیزات لازمه اقدام شود . بدیهی است در صورت عملی شدن طرح از نابودی سرمایه دامداران در بروز بیماریها و همه گیریها جلوگیری می گردد .