سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد مجد – دانشگاه تربیت معلم دانشگاه علوم-گروه زیست شناسی تهران ایران
صدیقه مهرابیان – دانشگاه تربیت معلم دانشگاه علوم-گروه زیست شناسی تهران ایران

چکیده:

در این بررسی اثر ضد میکروبی گونه لویسینا مارینا (Avicennia marina) با نام محلی حرا از درختان جنگلی مانگرو، مورد مطالعه قرار گرفت. این گیاهان از جنگلهای دریایی مانگرو واقع در بندر خمیر در استان هرمزگان جمع آوری شذ. پس از خشک نمودن و آسیاب کردن برگ، ساقه و ریشه این گیاهان، استخراج مواد موثر به کمک از حلالهای متفاوت شامل آب اتاتول و متانول انجام شد. باکتریهای مورد آزمایش : سود و موناس آثرجینوازا، سیتروباکترفروندی تی،اشرشیاکلی، کلبسیلااکسی توکاانترو باکتر آثرجنز، سالمونلا پاراتیفی B، سالمونلاتیفی، پروتئوس میرابیلیس، سراشیا مارسسنس، استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس بودند. قارچهای مورد بررسی شامل قارچهای جدا شده از خاک مثل، ژتوتریکوم کاندیدوم، فوزاریوم سولانی، پنی سیلیوم اکسپانسوم، آتراناریا آلترنایا، آسپرژیلوس نیجر و قارچهای جدا شده از آب شفا رود انزلی مثل: تریکودرماپلی سپورم ایتالیکم، اولوکلادیوم آتروم و فورازیورم اکسی سپوریوم بودند. اثر ضد میکروبی عصاره آبی، اتانولی و متانولی برگ، ساقه و ریشه و گیاهان حرا با استفاده از روش Kirdy & Bayer از راه سنجش قطر هاله مهار رشد با استفاده از روش دیسک گذاری (disk method) و روش چاهک گذاری (well assay method) بررسی شد. سنجش اثر ضد میکروبی با استفاده از روش pour plate نیز انجام گرفت.