سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیامک اقتصادی – کارشناس ارشد مهندسی مواد‐ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نادر پروین – استادیار‐ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمدمهدی هادوی – استادیار‐ مرکز تحقیقات و فناوری مواد پیشرفته
بابک عناصری – کارشناس ارشد مهندسی مواد‐ دانشگاه تهران

چکیده:

فرآیند متداول برای ساخت کامپوزیت تنگستن‐ مس، آسیاکاری مکانیکی وسپس تف جوشی مخلوط پودری میباشد. یکی از مشکلات عملی مهم که در حین آسیاکاری اتفاق میافتد تمایل زیاد پودر به چسبیدنبه ابزار آسیا کاری م یباشد (دیواره ظرفوگلولهها). این چسبیدن باعث کاهشبازدهی آسیا م یشود. یکی ازروشهایی که برای کاهش چسبیدگی پودر بکار میرود، اضاف هکردن عامل کنترلکننده فرآیند میباشد. در این مقاله اثر هگزان و اسید استئاریک به عنوان عامل کنترلکننده فرآیند بر اندازه ذرات تحقیق شده است. مورفولوژی پودر آسیا شده بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی و محاسبات اندازه دانه با استفاده از الگوهای پراش اشعه ایکس، بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که استفاده از عامل کنتر لکننده فرآیند به صورت مؤثری باعث کاهشاندازه نهایی ذرات پودرآسیا شده می گردد. اندازه ذرات تابعی از نوع و مقدار عامل کنترل کننده فرآیند میباشد