سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا رشیدی میبدی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی مکانیک
فیروز بختیاری نژاد –
اردشیر کرمی محمدی –

چکیده:

در این مقاله رفتار دینامیکی محور صلب قرارگرفته بر روی یاتاقان گازی غیرمدور چهار لب مورد مطالعه قرار می-گیرد. بهدلیل غیرخطی بودن معادله رینولدز در حالت دینامیکی، روش عددی اجزاء محدود جهت دستیابی به متغیر فشار بهکارگرفته میشود. از روش رانگ – کاتا بهمنظور حل همزمان معادلات حرکت محور در حالت دینامیکی و رینولدز استفاده میشود. نتایج، وقوع رفتارهای مختلف و پیچیده که شامل رفتار تناوبی، شبه تناوبی و برخورد بین محور و یاتاقان میباشند را با درنظرگرفتن عدد یاتاقان بهعنوان پارامتر کنترلی سیستم، نشان میدهند. بنابراین، با انتخاب مناسب پارامتر کنترلی سیستم، میتوان از وقوع رفتارهای نامناسب جلوگیری کرد.