سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد نیکنام – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد هاشمی – کارشناسی ارشد سازه دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

سیستمهای مهاربندی واگرا به علت امکان تعبیۀ بازشوهای مناسب در فواصل آزاد آنها، به طور گسترده در کشورمان مورد استفاده قرار میگیرند. آئیننامههای معتبر بین المللی استفاده از این سیستمها را به عنوان عناصر مقاوم جانبی،مشروط به رعایت ضوابط ویژه ای کردهاند. در صورت رعایت این ضوابط ویژه، این سیستمها شکلپذیری مطلوبی خواهند داشت و در غیر اینصورت استفاده از این سیستمها در آئین نامههای خارجی به هیچ وجه مجاز نمی باشد. در حالی که در آئیننامه زلزله ایران( ۲۸۰۰ ) ضوابط این سیستمها عنوان نشده و توصیه به استفاده از آئیننامههای معتبر شده است. در این کار پژوهشی تأثیر این ضوابط بر روی پارامترهای لرزهای سیستمهای مهاربندی واگرا (EBF) و سیستمهای مهاربندی واگرا توأم با قاب خمشی(EBDS) بررسی گردیده است و عواقب عدم رعایت این ضوابط ویژه با استفاده از تحلیلهای خطی و غیرخطی مورد مطالعه قرار گرفته اند. پس از انجام تحلیلها مشاهده گردید سیستمهای مهاربندی واگرا تنها در صورت رعایت ضوابط ویژه آئیننامهای شکلپذیری مورد انتظار را تامین خواهند کرد.