سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احسان سپهری زاده – دانشجوی دکترای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
میرهادی خیاط نوری – دانشجوی دکترای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
بهرام ریحانی – دانشجوی دکترای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
سیدرضی بهاورنیا – دانشجوی دکترای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده:

طب گیاهی مدت زیادی است که از گیاهان دارویی برای درمان درد والتهاب استفاده می کند . نشان داده شده است که عصاره گیاه بابونه دارای اثرات ضد دردی، ضد التهابی و تسکینی در انسان و حیوانات است . هدف از این مطالعه تعیین اثر عصاره آبی بابونه بر درد و التهاب ناشی از فرمالین در موش سوری است . عصاره آبی بابونه با دز ۰,۵ g/kg به مدت یک هفته قبل از تست فرمال ین به صورت خوراکی به موش ها ی سوری تجو یز شد . برای ایجاد درد، فرمالین ۲۰) م یکرولیتر، %(۵ به صورت کف پا یی تزریق شد . مدت زمان لیسیدن و گاز گرفتن پا ی تزریق شده به عنوان پاسخ د رد در فواصل زمانی ۵ دقیقه ای به مدت ۱ ساعت ثبت گردید . نتایج نشان داد که تزریق کف پا یی فرمالین یک رفتار درد ۲ مرحله ای ( مرحله اول ۵ – ۰: دقیقه و مرحل ه دوم ۴۵ – ۱۵: دقیقه بعد از تزریق ) ایجاد می کند . تجویز خوراکی هوفاریگون، قبل از تزریق فرمالین پاسخ درد مرحله دوم را به طور معنی داری کاهش داد . (p<0.05) و بر روی مرحله اول اثر معنی داری نداشت ). p≥۰/۰۵) بر اساس نتایج می توان چنین استنتاج نمود که عصاره آبی بابونه یک اثر کاهش دهنده التهاب ایجاد می کند . این اثر احتمالاً به دلیل وجود ترکیبات فلاوونوئیدی است که دارای اثرات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی در این گیاه می باشد .