سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
سهیلا کاویانی فرد – عضو گروه فیزیولوژی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران
نسرین حیدریه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران
گلسا علی نژاد – عضو گروه دامپزشکی، دانشگاه آزاد واحد ع لوم و تحقیقات، تهران، ایران
محسن علی نژاد – عضو گروه مهندسی فن آوری طیور، قم، ایران

چکیده:
هدف: صرع (epilepsy) یکی از شایعترین اختلالات سیستم عصبی مرکزی (CNS) پس از سکته مغزی می باشد. و نیاز به مداوا دارد. با وجود داروهای ضد تشنج متنوع فعلی، تحقیقات برای کشف داروهای جدید با اثر بخشی بهتر و عوارض نامطلوب کمتر، ادامه دارد. گیاهان دارویی با داشتن مواد متنوع طبیعی و خواص متفاوت، زمینه مناسبی برای اینگونه تحقیقات می باشند. گیاه بارهنگ کبیر (plantago major) با خواص درمانی گسترده در طب سنتی، حاوی متابولیت های ثانویه ای چون ترکیبات فنلی (مشتقات کافنیک اسید) فلاونوئیدها، آلکالوئیدها، ترپنوئیدها و ویتامین C در درمان بیماری های پوستی، اندام های تفنسی، اندام های گوارشی، گردش خون، پیشگیری از سرطان، ممانعت از تشکیل تومور، درمان زخم و عفونت ها می باشد. و خواص آنتی اکسیدانی قوی دارد. در مطالعه حاضر اثر عصاره هیدروالکلی گیاه بارهنگ بر تشنجات ناشی از تزریق پنتلین تئرازول (PTZ) در موش های ک وچک آزمایشگاهی نر مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: موش های سوری در دو گروه کنترل و آزمایش (هشت تایی) قرار گرفتند. گروه کنترل سرم فیزیولوژی و نیم ساعت بعد ۶۰ میلیگرم بر کیلوگرم PTZ را به صورت داخل صفاقی دریافت نمودند. گروه آزمایش عصاره هیدروالکلی بارهنگ (mg/kg 50، ۱۰، ۵، ۱) و نیم ساعت بعد (PTZ (60mg/kg را به صورت داخل خفاقی دریافت نمودند. بلافاضله پس از آخرین تزریق مدت زمان بروز تشنج و مراحل مختلف تشنج ثبت گردید. داده ها توسط آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد در گروه های دریافت کننده عصاره هیدروالکلی بارهنگ (,g/kg 50) نسبت به گروه کنترل در آستانه تشنج، افزایش معنی دار و نسبت به گروه کنترل در زمان فازها کاهش معنی داری وجود دارد. (p<0/05). نتیجه گیری: این نتایج احتمالاً ناشی از اثر ه یدروالکلی بارهنگ بر سیستم گابالرژیک باشد.