سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی خباز – دانشجوی مقطع دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
شاهرخ شیرازی – دانشجوی مقطع دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مسعود موفقی – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی
محمدرضا رستمی آزمند – مرکز خدمات درمانی درمان گستر، عضو جامعه گیاهان دارویی ایران

چکیده:

شیوع اعتیاد به اپیوئیدها در کشور ما نسبتاً بالا می باشد . به دلیل بروز تحمل به اثرات اپیوئیدها، مصرف ا ین مواد با خطرات زیادی همراه است . هدف : در این تحقیق اثر عصاره هیدرو الکلی گل بابونه بر کسب و بیان تحمل به اثرات بی دردی مو رفین در موشهای رت در محدود ه وزنی ۲۵۰ گرم بررسی گردید . برای ایجاد وابستگی، مورفین سولفات سهبار در روز به مدت پنج روز تزریق شد . دو ساعت پس از تزریق آخرین دوز مورفین، نالوکسان با دوز ۵ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن تزریق گردید و تعداد پرش، دفعات لیسیدن بدن، دفع مدفوع، ا یستادن بر روی دو پا با استفاده از جعبه آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت . برای بررسی تاثیر عصاره بر القای وابستگی، سالین به میزان ۱۰ میلی گرم بر کیلوگرمزن بدن و دوزهای مختلف عصاره گل بابونه ۳۰ دقیقه قبل از تزریق نالوکسان تزریق شد . نتایج حاصل از ا ین تحقیق نشان می دهد که عصاره بابونه از طریق تاثیر بر میکانیسم ها ی داخل سلولی، اثر تسکین دهندگی بر علائم ناشی از قطع مصرف مورفین دارد