سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتبی ضیائی سه قلعه – دانشجوی کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
محمد گلوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
احمد قنبری – استادیار زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی اثر عمق کاشت و کنترل دما ی تابستانه ، بر روند رشد و تک ثیر پیاز در زعفران در سال زراعی ۱۳۸۴-۱۳۸۳ آزما یشی در ایستگاه تحقیقاتی زابل ، در قابل آزما یش کرت های خرد شده بر پا یه طرح بلوک کامل تصاد فی در ۴ تکرار اجرا گردید. کرت های اصلی شامل سه سطح عمق کاشت ۱۰، ۱۵ و ۲۰ سانتی متری و کرت های فرعی شامل کنترل دما ی تابستانه (پوشش مالچ کاه و کلش در تابستان ، یکبار آبیاری، شاهد) بودند.