سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

روزبه آقامجیدی – کارشناس ارشد سازه های آبی(شرکت مهندسین مشاور حاسب کرجی شیراز
فردین نصیری مقدم – کارشناس ارشد سازه های آبی(شرکت مهندسین مشاور پار آب شیراز

چکیده:

سالانه هزینه های زیادی در حو زهای آبخیز کشور جهت انجام عملیات آبخیزداری به منظور حفظ منابع طبیعی و جلوگیری ا ز خسارات سیل صرف می شود و لازم است بااستفاده از روشهای
نوینی نظیر شبیه سازی هیدرولوژیکی اثرات کمی و کیفی عملیات آبخیزداری بر روی سیلاب مشخص می شود. این تحقیق درحوزه گلابدره و در بند صورت گرفته است . ابتدا داده ها و نقشه ها و گزارشهای حوزه مذکور جمع آوری شده و سپس بازدید میدانی از عملیات آبخیزداری انجام می شود .مشخصات و موقعیت انواع سازه ها با استفاده از ابزار (GPS) تعیین می شود. سپس با استفاده از HEC-HMS حوزه مورد نظر واسنجی در شرایط قبل و بعد از آبخیزداری شبیه سازی گردیده است. شبیه سازی برای رگباره ا با دوره بازگشت مختلف ( ۲،۵،۱۰،۲۵ ) سال انجام می شود. شبیه سازی برای شرایط قبل از آبخیزداری بدون در نظر گرفتن سازه ها و اقدامات آبخیزداری انجام میشود و با نتایج شبیه سازی بعد از آبخیزداری مقایسه می شود. شبیه سازی جریان واریزه ای بر اساس سیلاب واریزهای چها رم مرداد ۱۳۶۴ صورت گرفته که پارامترهای مورد نیاز برای شبیه سازی جریان واریزه ای نظیر غلظت ، حجم رسوبات و نسبت جریان واریزه ای به جریان واریزه ای معمولی از اطلاعات مربوط به آن سیلاب استخراج شده اند و سپس سیلاب مذکور برای شرایط قبل و بعد از عملیات آبخیزداری شبیه سازی می شود و در این شبیه سازی اثرات جریان واریزه ای بر هیدرولیک آبراهه و هیدرولوژی حوزه لحاظ گردیده است و اثر عملیات آبخیزداری بر آن مورد ارزیابی قرار می گیرد. دبی پیک سیلاب ها بر شرایط قبل و بعد از آبخیزداری در دوره بازگشت های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته که این ارزیابی برای سیلاب معمولی و سیلاب واریزه ای بصورت جداگانه انجام می شود . در مجموع نتایج حاصل از ارزیابی عمل آمده اثر عملیات آبخیزداری را در مهار سیلابها بویژه سیلابهای واریزه ای موثر و مفید نشان می دهد .