سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجعفر هادیان فرد – دانشیار دانشکده مهندسی، بخش مواد، دانشگاه شیراز
سیدمحمد موسوی خویی – استادیار دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن اصغرزاده طالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی، بخش مواد، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق خواص لایه های بوروکربوره و تأثیر عملیات کربوراسیون پیش از بورایدینگ در فولادهای کربنـی بر خواص سطحی مورد پژوهش قرار گرفته است . بدین منظورنمونه هـای تهیـ ه شـده ابتـدا در داخـل حمـام نمـک سمانتاسیون و برای مدت زمان های متفاوت تحت عملیات کربوراسیون قرار گرفته سپس عملیات بورایـدینگ بـر روی آن ها انجام گرفت . بورایدینگ نمونه های کربوره شده بـ ه وسـیله پودرجامـد و در دمـای ۹۵۰ ° C بـه مـدت ۴ ساعت انجام شد . سپس در مرحله بعد نمونه ها در یک حمام نمک خنثی در درجـه حـرارت ۸۶۰ ° C بـه مـدت ۱۵ دقیقه قرار گرفته پس از کوئنچ، به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۱۸۰ °C تمپر گردیدند . سختی، عمق نفـوذ و ضـخامت لایه های تشکیل شده ب ه وسیله میکروسختی سنجی بررسی شـده ومقایـسه مقاومـت بـه سـایش لایـه هـای کربـوره، بورایدینگ و بوروکربوره شده باکمک دستگاه آزمایش سایش به روش پین دیسک و در شـرایط خـشک انجـام شد . نتایج این تحقیق نشان می دهد که با افـزایش زمـان در مرحلـه کربوراسـیون ضـخامت زیـر لایـه سـخت شـده افزایش یافته و در مقابل ضخامت لایه ب وریدی کاهش می یابد . به دلیل کاهش شیب سـختی از سـطح بـه عمـق درنمونه های بوروکربوره شده نسبت به نمونه هایی که تنها تحت عملیات بورایدینگ قـرار گرفتـه انـد، ایـن نمونـه هـا مقاومت به سایش بالاتری نشان می دهند .