سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریبا نقدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی متالو
حامد شاه میر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی متالو
محمود نیلی احمدآبادی – استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه
یحیی متمنی شربیانی – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

چکیده:

آلیاژهای حافظه دار نیکل – تیتانیم دسته ای از مواد هستند که به واسطه دارا بودن خواص حافظه داری، سوپرالاستیسیته، مقاومت به خوردگی بالا و بیوسازگاری کاربردهای بسیاری دارند. رفتار ویژه آلیاژ نیکل – تیتانیم از قبیل اثر حافظه داری و سوپرالاستیسیته به واسطه استحاله مارتنزیتی ترموالاستیک می باشد. دماهای استحاله به شدت تحت تاثیر عواملی از قبیل ترکیب شیمیایی، پارامترهای فرایند تولید و تاریخچه کار مکانیکی و حرارتی قرار دارد. در این تحقیق آلیاژی با ترکیب اسمی ۵۰/۷ درصد اتمی نیکل به روش ذوب مجدد قوسی تحت خلاء تهیه گردید. عملیات پیرسازی بر روی آلیاژهای فوق در دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد در زمان های مختلف صورت گرفت. به منظور بررسی دماهای استحاله از روش کالریمتری روبشی افتراقی و برای بررسی اثر عملیات پیرسازی بر رفتار سوپرالاستیک، آزمون خمش سه نقطه ای در دماهای مختلف انجام شد. بررسی ها نشان می دهد که فرایند پیرسازی سبب افزایش دماهای استحاله، چند مرحله ای شدن استحاله و بهبود خواص سوپرالاستیک در نمونه ها می گردد.