سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلی صدوق ونینی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد حبیب الهییان – دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید فرتاش وند – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله شکلپذیری و شکست آلیاژ ورق ۲۰۲۴ و اثر اندازه و نوع رسوبها، پس از عملیات حرارتی رسوب سختی بررسی میشود. برای تعیین رفتار آلیاژ نسبت به عملیات رسوب سختی، منحنی تغییرات سختی و هدایت الکتریکی بر حسب زمان در چهار دمای پیرسازی تعیین شدند. جهت بررسی شکل پذیری، منحنیهای حد شکلپذیری، منحنیهای تنش- کرنش و شاخصهای شکلپذیری در شرایط پیرسازی طبیعی، پیرسازی مصنوعی، آنیل در دو حالت قبل از حداکثر استحکام و فوق پیری تعیین شد. نتایج نشان میدهد که قبل از رسیدن به حداکثر استحکام با تشکیل رسوبهای ریز و تطابقی، شکلپذیری کاهش و استحکام افزایش مییابد. در شرایط فوق پیری و آنیل، به علت درشت و غیرتطابقی شدن رسوبها، شکلپذیری بهبود و استحکام کاهش یافته است. تصاویر SEM مقطع شکست تحت کشش دومحوری نشان داد که در حالتهای فوق پیری و آنیل، شکست نرم و در حالت حداکثر استحکام، شکست ترد اتفاق می افتد.