سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سارا قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
ایرج امینی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد رضا اردکانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
همت الله پیردشتی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

این آزمایش به منظور مطالعه اثر عناصر روی و آهن بر عملکرد و خصوصیات نانوایی لاینهای موتانت گندم طبسی در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی بخش کشاورزی هسته ای مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای سازمان انرژی اتمی واقع در زعفرانیه کرج به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصا دفی در ۴ تکرار اجرا گردید . فاکتور اول شامل ۵ ژنوتیپ گندم به نامهای (طبسی ، T-66-67-60 ،T-65-5-1 ،T-65-7-1 و T-65-58-8) و فاکتور دوم شامل ۴ تیمار کودی {شاهد ( ۱۴۰ کیلوگرم در هکتار اوره )، آهن (شاهد + ۱۰ کیلوگرم در هکتار کلات آهن )، روی (شاهد + ۴۰ کیلوگرم در هکتار سولفات روی) و آهن + روی (شاهد + ۱۰ کیلوگرم در هکتار کلات آهن + ۴۰ کیلوگرم در هکتار سولفات روی)} در نظر گرفته شد. ارزیابی نتایج نشان داد که اثر ژنوتیپ بر عملکرد دانه ، تست رسوب، حجم نان، گلوتن مرطوب و پروتئین برداشت شده از واحد سطح در سطح احتمال ۱ و بر درصد پروتئین دانه در سطح احتمال ۵% از لحاظ آماری معنی دار شد. اثر کودهای آهن و روی بر عملکرد دانه در سطح احتمال ۱% از لحاظ آماری معنی دار شد . به طور کلی لاین موتانت T-65-8-1 با بیشترین درصد پروتئین در دانه ، حجم نان، رسوب زلنی، درصد رطوبت دانه، میزان گلوتن در دانه و اندیس گلوتن بهترین لاین موتانت از لحاظ خصوصیات نانوایی شناخته شد.