سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وحید قاسمیان – کارشناس ارشد زراعت از دانشگاه تربیت مدرس، سازمان تعاون روستایی استان آذربایجان غربی ارومیه
امیر قلاوند – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی سروش زاده – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثر عناصر ریز مغذی آهن ، روی و منگنز بر کمیت و کیفیت دانه سویا ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۱۳۷۸ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سولفات آهن ( ۰، ۲۵ و ۵۰ کیلو گرم در هکتار)، سولفات روی ( ۰، ۲۰ و ۴۰ کیلو گرم در ه کتار) وسولفات منگنز ( ۰ و ۴۰ کیلو گرم در هکتار) بود. نتایج این بررسی نشان داد که تیمارهای کودی ۴۰ کیلو گرم سولفات روی و ۴۰ کیلو گرم منگنز در هکتار بیشترین میزان عملکرد دانه را به ترتیب معادل با ۳۳۹۷ و ۳۳۶۷ کیلو گرم در هکتارتولید نمودند. همچنین تیمارهای کودی سولفات آهن ۵۰ کیلو گرم در هکتار ، سولفات روی ۴۰ کیلو گرم در هکتار و سولفات منگنز ۴۰ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد بیولوژیکی را معادل با ۷۳۵۹، ۷۴۴۷ و ۷۳۸۷ کیلو گرم در هکتار تولید نمودند.