سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول صراف ماموری – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مواد، گروه سرامیک
مهشید خباز – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مواد، گروه سرامیک
حمید اسدی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مواد، گروه سرامیک

چکیده:

خواص قطعات متالورژی پودری به پارامترهای مختلفی نظیر ترکیـب شـیمیایی، دانـه بنـدی پـودر، نحـوه مخلـوط کردن، فشار پرس و شرایط سینترینگ بستگی دارد . در این تحقیق، به بررسی خـواص قطعـات متـالورژی پـودری بدون بور و مقایسه آن با خواص قطعات متالورژی پودری دارای بور پرداخته شـد . نمونـه هـای مختلفـی از هـر دو حالت با فشارهای پرس ۳-۷ تن بر سانتیمترمربع، حاوی ۰ / ۵ ، ۱ و ۱ / ۵ درصد وزنی بـور و انـدازه دانـه هـای ۱۰۰ ، ۲۰۰ و ۴۰۰ مش تهیه و در شرایط احیایی و در دمای ۱۱۲۰ درجه سانتی گراد به مدت یک ساعت سینتر گردیدند . سپس خواص نمونه ها از قبیل چگالی، سختی و ریز ساختار قطعات متالورژی پودری توسط میکروسکوپ نوری و دستگاه SEM اندازه گیری و مورد مطالعه و مقایسه قرارگرفتند و نهایتاً تأثیر افزودن بور به مقدار بهینه بر خـواص مختلف قطعات متالورژی پودری ارزیابی گردید