سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

موسی حضرتی آقچای – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، سرپرست بخش تونل، شرکت مهندسان مشاور ایران اس

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی و مطالعه اثر عوامل مختلـف ماننـد نـوع سـنگ در بـر گیرنـده، سختی سیستم نگهداری، ابعاد تونل و بیشینه شتاب افقی بر میزان ماکزیمم نیروهای بوجود آمده در پوشش نهایی میباشد . این بررسی در تونلهای دوقلوی هرندی ( آزادراه خـرم آبـاد – پـل زال ) انجام شده است . تونلهای دوقلوی هرندی یکی از ۱۴ تونل دوقلوی مـسیر ۱۰۵ کیلـومتری آزادراه خرم آباد – پل زال میباشد . درازای تونل سمت چپ و راست به ترتیب ۶۰۴ و ۹۰۳ متر میباشد . این بررسی با استفاده از روش حل بسته انجام گرفته است که دو حالت تئوری در نظر گرفتن حرکـت میدان آزاد و تئوری در نظر گرفتن اندرکنش زمین – سازه مطالعه شده است . برای هر یـک از ایـن روشها دو حالت لغزش و بدون لغزش بین پوشش و زمین در نظر گرفته شده است . نتایج بدست آمده از این تحقیق با مطالعات آماری انجام شده در موارد واقعی زلزله، مقایسه شده است .