سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید احمد کلانتر احمدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول
قدرت اله فتحی – دانشیار دانشگاه علوم و فنون کشاورزی خوزستان- ملاثانی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و میزان بذر بر عملکرد کلزا در تاریخ کاشت های مختلف آزمایشی در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد به مورد اجرا گذاشته شد . آزمایش به صورت دوبار خرد شده در قالب طرح بلو ک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. تیمار اصلی شامل سه تاریخ کاشت (۱۵ آبان، ۵ آذر و ۲۵ آذر ماه)، تیمار فرعی شامل سه سطح نیتروژن (۱۸۰، ۲۲۰ و ۲۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و تیمار فرعی فرعی نیز شامل سه سطح (۴، ۶ و ۸ کیلوگرم بذر در هکتار ) بود. نتایج نشان داد که بین تاریخ کاشت های مختلف و سطوح مختلف بذر از نظر عملکرد دانه اختلاف معنی داری مشاهده گردید. حداکثر عملکرد دانه (۴۵۰۱/۶۵ کیلوگرم در هکتار) با مصرف ۸ کیلوگرم بذر در هکتار به دست آمد. بیشترین عملکرد دانه (۴۷۷۷/۶۵ کیلوگرم در هکتار) در تاریخ کاشت اول ( ۱۵ /آبان ماه) و کمترین میزان عملکرد دانه (۳۹۱۰/۸۶ کیلوگرم در هکتار) در تاریخ کاشت سوم ( ۲۵ آذر ماه) حاصل گردید. بعبارت دیگرعملکرد دانه در تاریخ کاشت سوم در مقایسه با تاریخ کاشت اول به میزان ۱۸/۱۵ درصد کاهش یافت. اثرات متقابل تاریخ کاشت و نیتروژن بر عملکرد دانه معنی دار گردید . حداکثر عملکرد دانه (۵۱۳۸/۷۰ کیلوگرم در هکتار ) در تاریخ کاشت اول با مصرف ۲۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد . یافته های حاصل بیانگر آن است که در بین تیمارهای اعمال شده در آزمایش، تاریخ کاشت بعنوان موثرترین عامل بر عملکرد دانه کلزا می باشد و می توان تاریخ کاشت پانزدهم آبان ماه را با مصرف ۲۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار در منطقه توصیه نمود.